• Audatex
  • Захист персональних даних

Згода на обробку персональних даних

Я, користувач програмного продукту «Audatex» (далі - Суб’єкт персональних даних), відповідно до вказаної мною інформації на сайті www.audatex.ua, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «Аудатекс Україна», код ЄДРПОУ 33062451 (далі - «Володілець») дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) у Базі персональних даних «Клієнти» Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудатекс Україна», володільцем якої є зазначене Товариство, на наступних умовах:

1. Мета та ціль обробки даних у Базі персональних даних:
Суб’єкт персональних даних цим надає свою згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі персональних даних «Клієнти» Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудатекс Україна» та на обробку своїх персональних даних Володільцем (зокрема, на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та інші дії, які може вчиняти Володілець з його персональними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, номер засобів зв’язку, електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, телефон, електронна пошта), дані щодо місця проживання, а також інші персональні дані та відомості, які надаються на виконання вимог чинного законодавства та/або добровільно Суб'єктом персональних даних Володільцю виключно в цілях реєстрації Суб'єкта персональних даних в базі користувачів програмного продукту «Audatex» з подальшим направленням Суб'єкту персональних даних поштових повідомлень і sms-повідомлень, в тому числі, рекламного-інформаційних розсилок, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

2. Склад та обсяг персональних даних, що можуть бути включені до зазначеної вище бази персональних даних для мети та цілей, зазначених вище:
прізвище, ім’я, по батькові;дата народження;стать;адреса;зображення;інші відомості про факти та обставини, які характеризують особу як споживача товарів (інформація щодо покупок, споживчі звички);відомості про засоби зв’язку зі споживачем (поштова адреса, контактний номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти тощо).

3. Строк зберігання персональних даних у Базі персональних даних:
Персональні дані у Базі персональних даних зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але не менше 10 років. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Захист персональних даних:
Володілець зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Володільця, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням Договору. 

5. Права Суб'єкта персональних даних: 
Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6. Порядок доступу до персональних даних: 
Доступ до персональних даних, зібраних Товариством у Базу персональних даних, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Ця згода діє протягом невизначеного терміну. 

Суб'єкт персональних даних може відкликати дану згоду шляхом направлення Володільцю письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Суб'єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов'язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб'єкта персональних даних. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання. 

Володілець не несе відповідальності за будь-яку обробку, не забезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Суб’єкта персональних даних третіми особами, в тому числі працівниками Володільця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Володільцем або іншою особою з дозволу Суб’єкта персональних даних поза виконанням обов’язків за Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Володільця.
Таким чином, цією згодою на обробку персональних даних я надаю Володільцю дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій з моїми персональними даними для мети та цілей, зазначених вище. Зокрема, я надаю Володільцю згоду (дозвіл) поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати) мої персональні дані, зібрані Володільцем, без повідомлення мене про таке поширення моїх даних, у випадку якщо мої персональні дані у межах зазначеного вище складу та обсягу передаватимуться Володільцем з метою та цілями, зазначеними вище у цій згоді, розпорядникам Бази персональних даних та/або третім особам, яким Володілець зобов’язаний надавати персональні дані споживачів відповідно до чинного законодавства (органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням прав споживачів, тощо), правонаступникам Володільця у випадку його реорганізації.

Контакти

ТОВ «Аудатекс Україна»

UNIT.City
вул. Дорогожицька 3, корпус B10, 6-й поверх
04119, Київ, Україна

04119, Київ, а/с -150

Тел. +380 44 364 5865
axua@audatex.ua

Увійти в AudaNet